Producenci
Regulamin

Sklep Internetowy www.bambole.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu
z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

Regulamin sklepu internetowego BAMBOLE.PL z dn. 04.08.2017

Niniejszy regulamin zastępuje regulamin sklepu Bambole.pl z dnia 01.05.2015.
Poprzednia wersja regulaminu z dnia 01.05.2015 jest do pobrania pod adresem:
http://www.verdone.pl/regulamin_sklepu_bambole.pl_01.06.2015.pdf

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BAMBOLE.PL

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bambole.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bambole.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Właścicielem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.bambole.pl jest Tomasz Jagielski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Verdone Tomasz Jagielski zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane rejestrowe firmy:

VERDONE Tomasz Jagielski
os.Emilii Plater 1m9, 66-620 Gubin
NIP 926-150-24-84, Regon: 977918879
Nr rej. GIOŚ: E0011722WZB

 

Adres zwrotów i reklamacji:

VERDONE Tomasz Jagielski
WAŁOWICE 74A (ul. Kresowa), 66-620 Gubin
Tel. 884 946 066

 

Konto bankowe sprzedawcy:
PKO BP Inteligo: 50 1020 5558 1111 1645 0460 0027

Zapytania proszę kierować na:
adres poczty e-mail: sklep@bambole.pl
lub na numery telefonów: 884 946 066 lub 782 533 560
(koszt połączenia jak za standardowe połączenie, wg cennika właściwego operatora)


Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

 2. dostęp do poczty elektronicznej;

 3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz posiadać konto poczty e-mail.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Verdone Tomasz Jagielski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu o treści "Regulamin" oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Wszystkie oferowane do sprzedaży produkty są oryginalne, posiadają aktualne certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu produktu do obrotu na terenie Polski i Unii Europejskiej.

2.11. Dokładamy wszelkich starań by opisy produktów były wyczerpujące, wolne od uchybień i błędów, przekazujemy wszystkie znane i dostępne nam informacje. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klienci mają możliwość:

 1. korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawierania Umowy Sprzedaży bez konieczności dokonywania rejestracji;

 2. korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawierania Umowy Sprzedaży po dokonaniu rejestracji.

3.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych;

 2. akceptacji Regulaminu.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Verdone Tomasz Jagielski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Verdone Tomasz Jagielski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Verdone Tomasz Jagielski.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Verdone Tomasz Jagielski.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Verdone Tomasz Jagielski,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bambole.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wyboru Towaru, ilości towaru oraz formy dostawy i metody płatności. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy

 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

 • adres poczty elektronicznej

 • numer telefonu kontaktowego

 • w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

oraz akceptacja regulaminu i potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny brutto zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. wybranej formy płatności,

 4. wybranego formy dostawy,

 5. termin wysyłki,

 6. adres dostawy z numerem telefonu,

 7. adres na fakturze.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Verdone Tomasz Jagielski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Realizacja zamówienia

5.1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

5.2. Klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail o postępie w realizacji złożonego zamówienia.

5.3 Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie i widnieje tam jako 'Wysyłka w'. Jest to czas, który upływa od momentu odnotowania wpłaty na koncie lub od momentu złożenia zamówienia w naszym sklepie do momentu wysyłki Towaru. Moment, od którego liczony jest czas realizacji zależny jest od wybranej formy płatności:

 

 • przelew (zwykły na konto bankowe): czas liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. W zależności od banku, z którego wykonywany jest przelew, wpłata powinna do nas dotrzeć najpóźniej na następny dzień roboczy od momentu wykonania przelewu

 • płatności elektroniczne (przelew online, płatność kartą): czas liczony jest od momentu gdy transakcja uzyska status "wykonany" czyli w większości przypadków kilka minut po opłaceniu zamówienia przez Klienta.

 • płatność za pobraniem, gotówką przy odbiorze: czas realizacji liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży

 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Punkcie Odbioru w Gubinie, WAŁOWICE 74A (ul. Kresowa): czas realizacji liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży

 • Czas realizacji zamówienia złożonego po godzinie 15.00 liczony jest od następnego dnia roboczego. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas przewoźnika, który jest podany poniżej w Rozdziale VI. Dostawa. Wszystkie informacje dotyczące czasu oczekiwania na zamówienie podane są dodatkowo w stopce na każdej stronie Serwisu w zakładce "Czas i koszty dostawy”.

5.4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez Paczkomaty Inpost, przesyłkę kurierską, odbior osobisty lub odbiór własny kurierem. Koszty dostawy widoczne są po dodaniu produktu do koszyka oraz przedstawione dodatkowo w stopce na każdej stronie Sklepu w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Termin realizacji dostawy został opisany w pkt. 5.3.

6.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu „Regulamin” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dokumentu sprzedaży (faktura VAT lub paragon fiskalny).

 

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. przelewem na numer konta bankowego PKO BP Inteligo 50 1020 5558 1111 1645 0460 00

 2. przelewem on-line PayU

 3. płatnością gotówkową przy odbiorze towaru

 4. płatnością gotówkową przy odbiorze osobistym

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Kupujący ma ustawowe prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór formularza dostępny jest pod adresem: http://verdone.pl/verdone-formularz-zwrotu.pdf

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Ponadto, sklep Bambole.pl honoruje zwrot towaru w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu. Aby skorzystać ze zwrotu w terminie 30 dni towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być kompletny i pozostawać
w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie nie może być uszkodzone oraz nie może posiadać śladów rozpakowania.

 

ADRES DO ZWROTÓW:

VERDONE Tomasz Jagielski
66-620 Gubin, WAŁOWICE 74A (ul. Kresowa)
e-mail: sklep@bambole.pl

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie poźniej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać na powyższy "adres do zwrotów", niezwłocznie, a w każdym razie nie poźniej niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeśli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Verdone Tomasz Jagielski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodesie Cywilnym.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@bambole.pl

Verdone Tomasz Jagielski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Verdone Tomasz Jagielski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Verdone Tomasz Jagielski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Verdone Tomasz Jagielski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu..

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Verdone Tomasz Jagielski, WAŁOWICE 74 (ul. Kresowa), 66-620 Gubin, mailowo pod adres sklep@bambole.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Verdone Tomasz Jagielski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Verdone Tomasz Jagielski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Verdone Tomasz Jagielski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Verdone Tomasz Jagielski.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Opinie o bambole.pl na Opineo.pl
Sklep internetowy Shoper.pl